Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky sú platné pre všetky zájazdy PartyVlny a všetky súvisiace poskytované služby. Objednaním zájazdu klient akceptuje obchodné podmienky Le trip s.r.o. (ďalej len Le trip) a to vrátane storno podmienok. Na tejto stránke sú formulované najdôležitejšie body, ktorými sa riadi poskytovanie služieb cestovnej kancelárie. Stiahnuť obchodné podmienky v rozšírenom znení.

Platobné podmienky

 • Le trip má právo na zaplatenie ceny objednaných služieb pred ich poskytnutím a objednávateľ je povinný uhradiť cenu služieb pred ich poskytnutím.
 • Le trip je oprávnená požadovať zaplatenie preddavkov pri podpise zmluvy o zájazde. Výška preddavkov a časový rozvrh platieb je dohodnutý takto:
  • pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť preddavok vo výške minimálne 50 % ceny objednaných služieb, ak nebolo inak dohodnuté,
  • najneskôr 30 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť doplatok do celkovej ceny objednaných služieb,
  • v prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 30 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť 100 % ceny objednaných služieb.
 • Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej ceny, objednaných služieb. V prípade, že objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nedodrží termín úhrady celej ceny objednaných služieb, je Le trip oprávnená požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty a odstúpiť od uzavretej zmluvy o zájazde.

Odstúpenie od zmluvy

Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy doporučenou poštou kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb. Výška zmluvnej pokuty je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na zájazd alebo čerpaním služieb nasledovne:

 • 45 a viac dní 30 % z vopred stanovenej ceny
 • 44 až 30 dní 60 % z vopred stanovenej ceny
 • 29 až 10 dní 80 % z vopred stanovenej ceny
 • 9 a menej dní 100 % z vopred stanovenej ceny

Poistenie

Poistenie storno poplatkov nie je povinné. Cestovná kancelária ale vyžaduje aby mal klient v priebehu zájazdu uzatvorenej cestovné a horské poistenie. Cestovné poistenie môže klient uzavrieť samostatné alebo prostredníctvom Le trip.

Kvalita služieb a reklamácie

V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia, ako bolo dohodnuté v Zmluve o zájazde, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu. Zákazník je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu Le trip tak, aby mohla byť vykonaná okamžitá náprava.
Reklamáciu je vždy nutné odovzdať v písomnej forme s dátumom a podpisom.
Le trip nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená zákazníkom, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

Vylúčenie zo zájazdu

Le trip má právo vylúčiť zákazníka zo zájazdu, pokiaľ svojim správaním závažne narušuje priebeh zájazdu (rušenie nočného pokoja, narušovanie priebehu prepravy, poškodzovanie majetku, obťažovanie osôb, poškodzovanie mena). Ďalej má Le trip právo vylúčiť zo zájazdu osoby, ktoré v priebehu zájazdu bez autorizácia šíria propagačné oznámenia alebo ponúkajú služby klientom. Ďalším príkladom rokovaní, ktorá má Le trip právo sankcionovať vylúčením zo zájazdu je nerešpektovanie pokynov sprievodcu a hrubé správanie voči personálu Le trip a spolupracujúcich firiem. Zákazník vylúčený zo zájazdu nemá nárok na náhradu neposkytnutých služieb.

Batožina

Zákazník má nárok na bezplatnú prepravu batožiny v obmedzenom množstve a hmotnosti. Aby bola cesta bezpečná, obmedzili sme váhu na 30 kg / osobu. Nadlimitné batožiny budu spoplatnené 10€ s maximálnou váhou 50kg.

Drogy a omamné látky

V priebehu zájazdu je zakázané prechovávať alebo užívať drogy a nelegálne omamné látky. Porušenie tohto zákazu je dôvodom pre okamžité vylúčenie zo zájazdu. Cestovná kancelária má právo vylúčiť z prepravy osoby v podnapitom stave.

Cestovný doklad

Za platnosť svojho cestovného dokladu zodpovedá zákazník. V prípade zadržania zákazníka na hraniciach pokračuje zájazd ďalej a zákazníkovi nevzniká právo na náhradné plnenie.